Zakwaterowanie w internacie w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN


W związku z nowymi wytycznymi GIS, MZ i MEN, dotyczącymi organizacji opieki w bursach i internatach, wychowankowie mogą skorzystać z zakwaterowania w internacie.

Pierwszeństwo zakwaterowania mają maturzyści (cudzoziemcy), następnie osoby korzystające z konsultacji w szkole.

Do internatu przyjmowani będą jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne wychowankowie będą zakwaterowani w pokojach pojedynczo. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych przypominających objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 stosowane będą zasady zawarte w wytycznych GIS, MZ, MEN.

Deklaracje o chęci skorzystania z powyższej propozycji należy składać wraz ze ściśle określonymi terminami konsultacji na adres: internat@old.pomo.edu.pl do dnia 29.05.2020 r. Informacja o możliwości zakwaterowania w określonym terminie odbędzie się drogą mailową.

Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków, którzy przywiozą wychowanka do internatu zobowiązani są do wypełnienia:
1)
deklaracji wychowanka
2) oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa w czasie epidemii

WYTYCZNE GIS, MZ, MEN DLA RODZICÓW

 1. Przekaż kierownikowi internatu niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 2. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w internacie.
 3. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w internacie.
 5. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 6. Pozostaw kierownikowi internatu numer telefonu do kontaktu.

Podjęte środki w celu bezpiecznego pobytu wychowanka w internacie

 1. Ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu wychowanków z osobami z zewnątrz. Wychowankowie w czasie pobytu w internacie nie opuszczają obiektów szkolnych.
 2. Ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu wychowanków z personelem obsługi.
 3. Ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu wychowanków z innymi wychowankami.
 4. Przy wejściu do internatu oraz na poszczególne kondygnacje umieszczono pojemniki z płynem do obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się pojemniki z mydłem w celu regularnego mycia rąk.
 6. W toaletach umieszczono pojemniki do dezynfekcji muszli klozetowych (każdy wychowanek zobowiązany jest do dezynfekcji kabiny po załatwieniu potrzeb fizjologicznych).
 7. W ciągu dnia po toalecie porannej i wieczornej przeprowadza się dezynfekcję w łazienkach i toaletach.
 8. Na bieżąco przeprowadza się dezynfekcję powierzchni dotykowych i ciągów komunikacyjnych.
 9. Posiłki wydawane są w określonych ramach czasowych i ilościowych, przy stoliku siada tylko jedna osoba, po spożyciu przeprowadza się dezynfekcję stołów, blatów i krzeseł.
 10. Ogranicza się ilość osób przebywających jednocześnie w sali telewizyjnej do 5 osób, świetlicy do 15 osób z zachowaniem dystansu 2 m pomiędzy wychowankami.

Niestosowanie się do zasad i wytycznych zapobiegających rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 spowoduje natychmiastowe usunięcie wychowanka z internatu.

Nowość – klasa bezpieczeństwa narodowego


Klasa bezpieczeństwa narodowego realizuje zajęcia specjalistyczne pod patronatem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, w porozumieniu z Komendą Państwowej Straży Granicznej w Opolu, Komendą Straży Miejskiej w Opolu, Komendą Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Opolu, Opolski Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego, Izbą Administracji Skarbowej w Opolu, Okręgową Służbą Więzienną, Sądem Okręgowym w Opolu oraz 10 Brygadą Logistyczną w Opolu.

Absolwenci szkoły będą przygotowani do rozpoczęcia studiów na uczelniach wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a także będą mogli podejmować pracę w administracji państwowej.

W klasie bezpieczeństwa narodowego w trakcie nauki:

 • praktyczne poznanie wielu służb mundurowych w Polsce (m.in. straż graniczna, ABW, służba celna)
 • elementy sztuk walki, musztra, strzelanie
 • przygotowanie do testów rekrutacyjnych do służb mundurowych
 • survival i ćwiczenia terenowe
 • obozy i wyjazdy tematyczne
 • język obcy na poziomie rozszerzonym: język angielski lub język niemiecki

Projekt Katecheza 2.0


Od 13 maja 2020 ruszył projekt Fundacji Wypłyń na Głębię pod nazwą Katecheza 2.0. Czym jest ten projekt? Jak mówi jeden z jego twórców, Kacper “Kacu” Gudzikowski, Katecheza 2.0 to “Ciekawi goście, kozacka muzyka i mega dobre treści”. W czasie zdalnej nauki lekcje Katechezy 2.0 będą udostępniane również w naszym dzienniku elektronicznym. Pierwsza lekcja pod tytułem “Dawid i Goliat” jest już dostępna. Sprawdźcie sami! 😉