Rekrutacja


W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy nabór do następujących typów szkół:

Technikum w zawodach:

Szkoła Policealna:

  • technik turystyki wiejskiej

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

W regulaminie rekrutacji nie ustalono minimalnego progu punktowego.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci z największą liczbę punktów.

Ważne daty dla kandydatów

 

Rejestracja elektroniczna (wydrukowany i podpisany wniosek składa się tylko w szkole pierwszego wyboru) do klasy mistrzostwa sportowego – piłka nożna:
od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15:00do klas: policyjnej, strażackiej, bezpieczeństwa narodowego, artystyczno-medialnej:
od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego – klasa mistrzostwa sportowego (piłka nożna), (w dniu próby kandydat przedkłada aktualną kartę zdrowia sportowca potwierdzoną przez lekarza medycyny sportowej) I termin: 09 czerwca 2022 r. godz. 18:00
II termin: 27 czerwca 2022 r. godz. 10:00
Diagnoza sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa policyjna, klasa strażacka, klasa bezpieczeństwa narodowego 27 czerwca 2022 r. godz. 10:00

W dniu diagnozy 27.06.2022 r. prosimy dostarczyć: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie), kartę zdrowia (od pielęgniarki szkolnej)podanie do internatu (osoby planujące zamieszkanie).