Historia


lukasa-z-reutingenW latach 1866/67 na podstawie decyzji radcy ekonomicznego Lukasa z Reutingen została rozpoczęta budowa pierwszych obiektów szkolnych na terenie Pomologii, zakładano park i szkółki. Zakład otrzymał początkowo nazwę Królewski Instytut Pomologiczny w Prószkowie. 1 października nastąpiło otwarcie pierwszego roku nauczania, rozpoczęło naukę 8 kursantów. Pierwszym dyrektorem Instytutu został Gustaw Stoll. W instytucie nauczano takich przedmiotów jak botanika, chemia, fizyka, mineralogia, matematyka, księgowość, pszczelarstwo, zajęcia praktyczne. Jako nowość po paru latach działalności instytutu wprowadzono kurs hodowli jedwabników.

W roku 1872 w instytucie uczyło się 30 wychowanków. Rok później utworzono botaniczną stację doświadczalną.

Pierwsi uczniowie instytutu pochodzili z terenów Śląska, Poznania, Brandenburga, Hanoweru, Schlezwigu – Holsztyna, a później znaleźli się także uczniowie z Rosji, Polski, Austrii i Szwecji. Zakres działania instytutu powiększył się dodatkowo o następujące kursy: dla specjalistów dendrologów, dla nauczycieli, na temat ochrony roślin, miłośników sadownictwa i przetwórstwa owocowego, a także przygotowano kursy dla pań na temat przygotowania wina z jagód.

schowek-2W 1896 roku odszedł na emeryturę pierwszy dyrektor instytutu a jego miejsce zajął syn – prof. dr Rudolf Stoll. W okresie rządów syna założyciela Pomologii, obiekty instytutu powiększyły się o szkółki i pola oraz powiększono park arboretum. Powstało wiele nowych obiektów dydaktycznych .

 W roku 1911 dyrektora Rudolfa Stolla zastępuje dyr Otto Schindler.

Działalność zakładu nie ograniczała się tylko do terenu zakładu, ale również wychodziła poza teren Prószkowa. Nauczyciele oraz urzędnicy prowadzili kursy oraz wykłady, a także organizowali wystawy ogrodnicze, które były odwiedzane przez wiele osób.

schowek-3Pełne ukończenie szkoły ogrodniczej wymagało 2 lat nauki. Wykłady były prowadzone przez nauczycieli z wykształceniem akademickim, nauczycieli pomocniczych i nadogrodników. Obok nauki teoretycznej kształcono się również praktycznie w zakresie sadownictwa, szkółkarstwa, warzywnictwa, upraw szklarniowych, urządzeń parkowych i kierowania produkcją. Obszar całego obiektu wynosił 50 ha. Po za tym były następujące oddziały naukowe: zakład doświadczalny chemii ze stacją meteorologiczną, zakład botaniczny, stacja zoologiczna, stacja hodowli roślin ogrodniczych, były także oddziały techniczne a mianowicie: sadowniczy, rolniczy, warzywniczy i pędzenia warzyw, urządzenia rolnicze i drzewoznawstwo oraz zarządzanie sadownictwem i warzywnictwem. W teoretycznych zajęciach nauczano: botaniki, chemii, fizyki, mineralogii, zoologii, matematyki i rachunkowości, ogólnej uprawy roślin, kultury sadownicze, terenów zielonych, miernictwa ziemi i niwelacji i jako dodatkowe przedmioty; księgowości, hodowli pszczół i jedwabników.

schowek-4W roku 1912 przebywało w zakładzie 92 uczniów i 218 kursantów.

15 maja 1915 roku Instytut Pomologiczny otrzymał nazwę Królewski Zakład Kształcenia w Zakresie Sadownictwa i Warzywnictwa w Prószkowie.

W roku 1920 nowym dyrektorem zostaje Heinrich Zeininger i jest nim aż do roku 1924 kiedy to rozwiązano Królewski Instytut Pomologiczny.

W 1924 roku cały obszar instytutu zostaje przejęty przez Wydział Rolnictwa Prowincji Śląskiej i utworzona została szkoła średnia. Zakład otrzymał nazwę Zakład Kształcenia w Zakresie Sadownictwa i Warzywnictwa Wydziału Rolniczego Śląska. Dyrektorem tej szkoły został Otto Wauer.

schowek-5W pierwszym roku działalności nowego zakładu rozpoczęło naukę 22 uczniów. Zadaniem zakładu było dalsze kształcenie młodych ogrodników, którzy posiadali minimum wiedzy ogrodniczej. Kształcenie trwało 1 rok. A następnie kształcenie przedłużono do 3 lat. W okresie tym zbudowano wiele nowoczesnych obiektów gospodarczych oraz założono Stację Ochrony Ptaków. Od roku 1934 corocznie odbywają się jesienią wystawy ogrodnicze.

W okresie II wojny światowej zakład przeżywa zastój.

23 września 1947 roku rozpoczyna się pierwszy rok nauki w Państwowym Koedukacyjnym Liceum Ogrodniczym w Prószkowie na Ziemiach Odzyskanych w Polsce. Organizatorem, a także pierwszym dyrektorem szkoły został mgr inż. Stanisław Strzelec. Naukę rozpoczęło 23 uczniów. W czasie tym nauczano następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, sadownictwo i szkółkarstwo, ogrodnictwo ozdobne, warzywnictwo, gleboznawstwo, rysunki, przedmioty humanistyczne, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, języki obce.

W roku 1948 utworzono 4 – letnie Liceum Ogrodnicze o specjalności warzywniczo – kwiaciarskiej. W roku 1949 szkołę opuszczają pierwsi absolwenci w liczbie 21.

schowek-6W roku szkolnym 1950/51 zmieniono profil nauczania z ogólno – ogrodniczego na sadowniczo – szkółkarsko – warzywniczo – kwiaciarski i następuje zmiana nazwy szkoły na Państwowe Technikum Ogrodnicze (PTO). W okresie tym następuje odbudowa obiektów szkolnych i gospodarstwa.

22 czerwca 1962 roku z okazji 15 – lecia działalności Technikum Ogrodniczego odbył się zjazd absolwentów. W czasie tego zjazdu wręczony został sztandar szkole i nadano jej imię Józefa Warszewicza.

W roku 1965 na emeryturę odchodzi dotychczasowy dyrektor mgr inż. Stanisław Strzelec a na jego miejsce zostaje powołany Mieczysław Linard.

W roku 1968 na stanowisku dyrektora szkoły przestaje pracować Mieczysław Linard a jego obowiązki przejmuje mgr inż. Zenobiusz Mierzejewski który sprawuje funkcję dyrektora do 3 grudnia 1968 roku, kiedy to dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Krystian Michalak.

13 września 1969 roku następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły.

11 listopada 1970 roku ginie tragicznie dyrektor szkoły mgr inż. Krystian Michalak. Nowym dyrektorem szkoły został mgr inż. Adam Jamro który sprawuje swój urząd do 30 czerwca 1982 roku, kiedy to przechodzi na emeryturę. W okresie tym gospodarstwo szkolne zostało przyłączone do PGR w Prószkowie i razem tworzą Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Prószkowie. Obiekty szkolne wzbogacają się o stadion, który został oddany 9 czerwca 1977 roku. Obiekty gospodarstwa zostają zmodernizowane i nowocześnie urządzone. W roku 1981 szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół Ogrodniczych w Prószkowie, która nazwa pozostaje do dnia dzisiejszego.

schowek-71 września 1982 roku funkcję dyrektora obejmuje mgr Henryk Dojka. W okresie tym unowocześniono sale wykładowe w szkole, wzbogacono obiekty szkolne w nowe warsztaty i poddano remontowi niektóre budynki mieszkalne.

1 września 1989 roku otwarto eksperymentalnie I klasę Technikum Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego, a od 1 września 1994 roku otwarto I klasę Liceum Ekonomicznego, które działa do dzisiaj.

1 stycznia 1999 roku w ramach reformy oświaty następuje zmiana jednostki prowadzącej z Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa na Starostwo Powiatu Ziemskiego Opolskiego.

W okresie reformy szkoła zaczyna przeżywać pewne trudności, na które mają wpływ mało atrakcyjne kierunki kształcenia oraz niż demograficzny. Aby ratować szkołę Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele postanawiają zwiększyć ilość kierunków kształcenia.

1 września 1996 roku po raz pierwszy otwarto pierwszą klasę Technikum Agrobiznesu.

1 września 1998 roku po raz pierwszy otwarto pierwszą klasę Liceum Ogólnokształcącego.

1 września 2000 roku po raz pierwszy otwarto pierwsza klasę gimnazjum.

schowek-8Od listopada 2000 roku szkoła rozpoczyna współpracę w programie „Socrates – Comenius”, w którym biorą udział szkoły z krajów Unii Europejskiej i krajów kandydujących do Unii.

W czerwcu 2002 roku szkołę opuszczają ostatni absolwenci 5 – letniego Technikum Ogrodniczego.

1 września 2002 roku odchodzi na emeryturę dyrektor Henryk Dojka a jego miejsce zajmuje, pierwszy raz w historii szkoły – kobieta, pani Danuta Sobera.

W październiku 2002 roku w sali budynku zwanego „Hotelem” otwarto Księgozbiór Królewskiego Instytutu Pomologicznego, w której znajdują się książki i publikacje ze Starej Szkoły oraz przeniesiono Salę Tradycji Szkoły. Na otwarciu szkoły byli obecni Starosta Powiatu pan Henryk Lakwa, Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego pan Ryszard Galla, Proboszcz parafii Prószków ksiądz Erhard Heinrich oraz wielu innych gości.

W marcu 2003 roku reaktywowano wydział zaoczny przy Zespole Szkól Ogrodniczych w Prószkowie. Nabór był dokonany na jeden kierunek tj. Policealne Studium Rachunkowości. Pierwszy semestr rozpoczęło 90 słuchaczy.

W maju 2003 roku sprywatyzowano pierwsze trzy budynki mieszkalne w Pomologii.

schowek-9Od 1 września 2003 roku szkoła zmienia nazwę na Zespól Szkól im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.

Również 1 września 2003 roku rozpoczynają działalność na wydziale zaocznym następne kierunki takie jak: Policealne Studium Ogrodnicze, Policealne Studium Informatyczne oraz Policealne Studium – Hodowca Koni, dwa ostatnie kierunki są kierunkami zamiejscowymi i mieszczą się w Chróścinie Opolskiej.

W listopadzie 2004 roku został otwarty Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej w naszej szkole.

Przełomie roku 2005/2006 szkoła przechodzi remont; zostają wymienione okna i drzwi w szkole, sala gimnastyczna jest kapitalnie odnowiona, rozpoczęto docieplanie szkoły, są wykonywane remonty kapitalne dachów.