Kierunki kształcenia na rok szkolny 2016/2017


NOWOŚĆ W OFERCIE EDUKACYJNEJ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące – klasa strażacka
Podbudowa programowa – gimnazjum
lata nauki – 3

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego klasie strażackiej realizuje program poszerzony o przedmiot uzupełniający „Edukacja pożarnicza”, który prowadzony jest przez zawodowych strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz dodatkowe „Zajęcia sportowe – sztafeta pożarnicza”. Zajęcia te dają możliwość poznania specyfiki pracy w straży pożarnej, poznania sprzętu ratowniczo – gaśniczego, zdobycia wiedzy z podstaw ratownictwa medycznego i ochrony przeciwpożarowej oraz możliwość podnoszenia swojej sprawności fizycznej. Kształcenie odbywa się na terenie Zespołu Szkół w Prószkowie, a także w jednostkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Urozmaiceniem zajęć są wycieczki zawodowe do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz wykłady prowadzone przez przebywających na misjach i funkcjonariuszy policji. Kończąc edukację uczeń Zespołu Szkół w Prószkowie ma możliwość ukończenia kursu kwalifikacyjnego pierwszej pomocy, kursu prawa jazdy kat. „B”, a także uzyska zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego oraz szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Absolwent szkoły uzyskuje dodatkowe punkty przy naborze kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej, a także może się starać o wstąpienie w szeregi czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Nauka w szkole trwa 3 lata i kończy się przystąpieniem do egzaminu maturalnego.
Absolwenci po ukończeniu szkoły mogą kontynuować naukę w szkołach pożarniczych, na uczelniach wojskowych lub cywilnych, kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz podejmować pracę w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.

 

NOWOŚĆ W OFERCIE EDUKACYJNEJ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące – zarządzanie w sporcie
Podbudowa programowa – gimnazjum
lata nauki – 3

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób uprawiających sport w różnych dziedzinach, które dodatkowo chcą posiąść wiedzę z zakresu kultury fizycznej, wdrażania innowacji w sporcie, promocji oraz zarządzania sportem i rekreacją. Absolwent posiądzie umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, pracy w zespole i problemów bezpieczeństwa oraz kształtowania środowiska kulturowego w sporcie.
Ponadto nabędzie wiedzę w zakresie planowania i organizacji działalności stowarzyszeń i klubów sportowych.
NOWOŚĆ W OFERCIE EDUKACYJNEJ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące – gospodarka odpadami
Podbudowa programowa – gimnazjum
lata nauki – 3

Oferta skierowana jest do osób, które cechuje duża wrażliwość na problemy ochrony środowiska i pragną uczestniczyć w działaniach mających na celu ochronę środowiska przed odpadami.
Uczeń tego kierunku oprócz wykształcenia ogólnego ma szansę zdobycia wiedzy z zakresu metod, urządzeń i technologii stosowanych w gospodarce odpadami z uwzględnieniem transportu, magazynowania, recyklingu i unieszkodliwiania (w tym składowania) odpadów. Ponadto uzyska wiedzę o przepisach prawnych krajowych i unijnych.
Po ukończeniu szkoły absolwenci będą mogli kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub ubiegać się o przyjęcie do pracy w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, służbach ochrony środowiska i innych.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące – klasa policyjna
okres nauczania – 3 lata
podbudowa – gimnazjum

Klasa powstała na mocy porozumienia pomiędzy Komendą Miejską Policji w Opolu, a Zespołem Szkół w Prószkowie pod patronatem Starosty Opolskiego

Oferta skierowana jest do uczniów myślących w przyszłości o pracy w policji lub innych służbach mundurowych związanych z ochroną osób i mienia. Specjalistyczne zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego po 2 godz. tyg. prowadzone będą przez specjalistów policyjnych. Ponadto szkolenie policyjne realizowane będzie w zakresie rozszerzonym w ramach przedmiotów WOS, WF i PO. Uczniowie, którzy wybiorą klasę policyjną mogą liczyć na sporą dawkę wiedzy z zakresu prawoznawstwa, naukę podstawowych technik i taktyk interwencyjnych, szkolenie strzeleckie oraz musztrę bojową policji. Zaliczenie przedmiotów specjalistycznych da prawo do uzyskania certyfikatu w zakresie przeszkolenia policyjnego.

Publiczne Gimnazjum dla młodzieży (piłka nożna)
Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej
Podbudowa programowa – szkoła podstawowa
lata nauki – 3

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży (piłka nożna)
Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej
Podbudowa programowa – gimnazjum
lata nauki – 3

Publiczne Technikum dla młodzieży:

  • agrobiznes
  • ogrodnik

Podbudowa programowa – gimnazjum
lata nauki – 4

 

NAUKA ODBYWA SIĘ NIEODPŁATNIE. W SZKOLE MASZ MOŻLIWOŚĆ:

  • utrwalania i poszerzania wiedzy na kołach przedmiotowych i zajęciach dodatkowych,
  • skorzystania z pomocy pedagoga oraz doradcy zawodowego,
  • mieszkańcy internatu mogą korzystać z bogatej oferty zajęć sportowych i innych w czasie wolnym.