Mediacja rówieśnicza


Materiały dotyczące mediacji rówieśniczych będziemy zamieszczać systematycznie w tej zakładce. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, masz pytania napisz: mediacja@old.pomo.edu.pl.

Ми систематично будемо публікувати матеріали про медіації (посередницьке співробітництво) в цій закладці. Якщо у вас є запитання або ви хочете дізнатись більше – пишіть на: mediacja@pomologia.pl. 

Co to jest mediacja rówieśnicza?

Що таке посередницьке співробітництво? 

Mediacja rówieśnicza to rozmowa między skłóconymi uczniami, prowadzona w obecności ucznia mediatora. Mediator dba o to aby rozmowa przebiegała w bezpiecznej atmosferze oraz prowadziła do wyciszenia konfliktu. Mediacja jest dobrowolna – uczniowie idą na mediację z własnej i nieprzymuszonej woli. Mediacja jest poufna – rozmowy są tajne. Mediator, uczestnicy mediacji nie mają prawa o niej rozmawiać z postronnymi osobami.

Посередництво серед однолітків – це розмова між сварячимися студентами у присутності студента-посередника. Посередник дбає про те, щоб бесіда проходила в безпечній обстановці і вела до затишшя конфлікту. Медіація є добровільною – студенти йдуть на медіацію за власним бажанням. Посередництво є конфіденційним – розмови є конфіденційними. Медіатор, учасники медіації не мають права говорити про це зі сторонніми особами. 

Co to jest mediacja rówieśnicza według Rzecznika Praw Dziecka?

„Mediacja rówieśnicza to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między uczniami,
w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami” – taką definicję opracował zespół interdyscyplinarny powołany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Jakie są podstawy prawne mediacji?

Mediacje rówieśnicze są zapisane w nowym „Statucie” naszej szkoły, w rozdziale dotyczącym rozwiązywania konfliktów. Będą szczegółowo opisane w „Regulaminie mediacji”. Podstawę prawną mediacji cywilnych stanowi „Kodeks postępowania cywilnego” art. 1831 i dalsze.

Co to znaczy, że mediator rówieśniczy jest neutralny i bezstronny?

Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu; pomaga w znalezieniu rozwiązania, ale go nie narzuca. Rolą mediatora jest inspirowanie stron tak, aby samodzielnie rozwiązały spór. I jeszcze jedno – mediator jest wybierany przez samych uczestników mediacji.

Co to znaczy, że mediacje są poufne?

Wszystko co uczestnicy mediacji mówią i robią jest objęte bezwzględną tajemnicą. Strony mediacji ani mediatorzy nie mogą rozmawiać z nikim (Dyrektorem, wychowawcą klasy, pedagogiem) o tym co się działo i o tym co słyszeli. Mediacji nie można nagrywać, a notatki mediatorów są niszczone. Jedynym śladem po mediacji jest ugoda, w której zapisuje się końcowe warunki porozumienia. Opiekun mediatorów jest także zobowiązany do zachowania tajemnicy.

Jakie sprawy kierujemy na mediację?

Mediacji mogą podlegać wszystkie spory między uczniami. Również te dotyczące szkód materialnych. Ograniczenia dotyczą tych konfliktów, w których pojawiają się informacje o alkoholu, narkotykach czy przestępstwach.

Czy wychowawczyni klasy będzie uczestniczyć w mediacjach?

Nie musi. Mediacje opierają się na założeniu, że uczniowie samodzielnie mogą znaleźć rozwiązanie konfliktu. Mediacja to nie sąd – nie powołuje się tu rzeczników czy świadków. Oprócz zainteresowanych uczniów i mediatorów do rozwiązywania sporu nie jest potrzebna obecność innych osób.

Czy moje dziecko może uczestniczyć w mediacji bez mojej zgody?

Nie. Zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w mediacji jest niezbędna. Rodzic wyraża też zgodę, na pełnienie przez dziecko roli mediatora. Mediacja zakończona zgodą kończy się podpisaniem ugody. Rodzic podpisuje ugodę mediacyjną w sytuacji kiedy niesie ona skutki finansowe.

Jakie są cele mediacji?

Celem mediacji jest zakończenie lub wyciszenie konfliktu miedzy stronami. Mediator stwarza warunki, w których strony rozmawiają w bezpiecznej i rzeczowej atmosferze. Dzięki temu mogą zrozumieć swoje postępowanie i emocje.

Czy mogę zostać mediatorem?

Tak, ale są trzy warunki. Mediatorem może zostać każdy uczeń, który zyska zaufanie swoich kolegów i koleżanek – to podstawowy warunek. Mediatorów rówieśniczych wybierają sami uczniowie, a nie nauczyciele. Każdy mediator przechodzi specjalistyczne szkolenie. Ostatni warunek jest formalny – trzeba mieć dobre zachowanie.

Co robi mediator?

Mediator słucha. Mediator dba o to aby skonfliktowani uczniowie rozmawiali w atmosferze, która sprzyja wyciszeniu sporu. Mediator podsumowuje wypowiedzi oraz zadaje pytania. Mediator nie narzuca stronom rozwiązań problemów – jego rolą jest pomoc w poszukiwaniu rozwiązania.

Czy bycie mediatorem jest trudne?

Tak i nie. Konflikt może nieść ze sobą gniew, krzyk i inne negatywne emocje i zachowania. Z tego powodu nie jest łatwo być osobą, która pomaga innym rozwiązywać spory. Trzeba mieć w sobie empatię, dużo dobrej woli i cierpliwości oraz umieć dochować tajemnicy. Każdy mediator przejdzie jednak szkolenie, na którym nauczy się i przećwiczy sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Jakie są korzyści z bycia mediatorem?

1) Pomagasz swoim koleżankom i kolegom rozwiązywać problemy.

2) Mediatorzy są wybierani przez uczniów (nie przez nauczycieli). Bycie mediatorem świadczy więc o zaufaniu jakie mają do Ciebie koleżanki i koledzy.

3) Mediacje rówieśnicze nie różnią się od „dorosłych” mediacji. Umiejętności, które teraz nabędziesz wykorzystasz na studiach, w przyszłej pracy, na komendzie, w szatni i w domu.

4) A może zostaniesz zawodowym mediatorem?

Pokłóciłam się z koleżanką. Poszarpałem się z kolegą. Czy muszę iść na mediacje?

Nie. Wasz konflikt może być rozwiązany na wiele sposobów – możecie szukać pomocy u wychowawcy, pedagoga, rodziców. Mediacje dają Wam unikalną możliwość samodzielnego rozwiązania sporu. Mediacje są dobrowolne – to podstawowa zasada. Nie można nikogo zmusić do wzięcia udziału w mediacji, a każdy z uczestników, w każdej chwili może się z mediacji wycofać.

Jak wygląda mediacja? Ile trwa mediacja?

Mediacja to co najmniej dwa spotkania. Na pierwszym mediator rozmawia z każdą ze stron osobno. Pyta się o przebieg konfliktu oraz o propozycję rozwiązania sporu. W następnym spotkaniu biorą udział już wszyscy razem. Słuchają, rozmawiają i wspólnie szukają porozumienia. Jeżeli dojdą do zgody to mediacja zostanie zakończona podpisaniem ugody.

Kim jest opiekun mediatorów?

Opiekunem mediatorów jest nauczyciel, którego zadaniem jest organizacja mediacji, szkolenia i pomoc mediatorom. Opiekun to taki trener mediatorów. Uczestniczy jako obserwator ponieważ jego uwagi pomogą później mediatorom usprawnić swoją technikę. Opiekun mediacji zapobiega powtórnej wiktymizacji, nie zabiera jednak głosu podczas mediacji, obowiązuje go również tajemnica mediacji.