Absolwent szkoły podstawowej


 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego z klasami: policyjną, strażacką, sportową (dla absolwentów szkoły podstawowej),
 • pięcioletniego technikum w zawodzie: technik ogrodnik, technik agrobiznesu (dla absolwentów szkoły podstawowej).
Lp. Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (rejestracja elektroniczna, wydrukowany wniosek składa się w szkole pierwszego wyboru) od 13 maja 2019 r.

do 21 czerwca 2019 r.

do 16 lipca 2019 r.
2. Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa sportowa piłka nożna (w dniu próby kandydat powinien posiadać aktualną kartę zdrowia sportowca potwierdzoną przez lekarza medycyny sportowej) 24 maja 2019 r.

godz. 17:00

19 lipca 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 3 czerwca 2019 r. 22 lipca 2019 r.
4. Diagnoza sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa policyjna 24 czerwca 2019 r.

godz. 10:00

 
5. Diagnoza sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa strażacka 24 czerwca 2019 r.

godz. 10:00

 
6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

 
7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych w oświadczeniach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 26 czerwca 2019 r. do 22 lipca 2019 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół do 11 lipca 2019 r.

godz. 12:00

do 6 sierpnia 2019 r.

godz. 12:00

9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły od 11 lipca 2019 r.

do 15 lipca 2019 r.

do godz. 12:00

od 26 sierpnia 2019 r.

do 28 sierpnia 2019 r.

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 16 lipca 2019 r.

godz. 12:00

30 sierpnia 2019 r.

godz. 12:00

11. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 16 lipca 2019 r.
do
godz. 15:00
30 sierpnia 2019 r.

do godz. 15:00

 1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji dostępnego pod adresem internetowym: opolskie.edu.com.pl pod tym adresem kandydat loguje się na swoje konto w systemie.
 2. Dokumenty wymagane od kandydata[1] ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekunów prawnych – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  3. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  4. karta zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły (od pielęgniarki szkolnej),
  5. aktualna karta zdrowia sportowca potwierdzona przez lekarza medycyny sportowej (dotyczy kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa sportowa piłka nożna),
  6. 2 fotografie legitymacyjne podpisane na odwrocie,
  7. jeśli kandydat posiada orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  8. podanie do internatu potwierdzone podpisem prawnego opiekuna.
 3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawnościowych,
  2. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i przygotowanie
   1. listy kandydatów spełniających warunki i kryteria rekrutacji,
   2. listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawnościowych, zawierającą informację o uzyskanych wynikach,
   3. listy kandydatów zawierającą informację o liczbie punktów przyznanych kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
   4. listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych,
   5. listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły,
  3. sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.
 1. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje:
 • liczba punktów uzyskanych przez kandydata za wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych,
 • liczba punktów uzyskanych przez kandydata za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Ponadto przy przyjęciu kandydata do liceum ogólnokształcącego: klasa sportowa (piłka nożna), klasa policyjna, klasa strażacka będzie brana pod uwagę próba sprawności fizycznej.

[1] Dane osobowe kandydatów do szkoły będą chronione zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum decydują kryteria uwzględniające:

 1. liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – max 72 punkty,
 2. osiągnięcia ucznia:
  1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – max 7 punktów,
  2. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 18 punktów,
  3. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu – max 3 punkty,

  Zgodnie z powyższym maksymalna liczba punków możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie wynosi 100 punktów.

 3. liczbę punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – max 100 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi max 200 punktów.

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
  Przeliczanie na punkty odbywa się według zasady, iż z języka polskiego i z matematyki można uzyskać maksymalnie po 35 punktów, a z języka obcego nowożytnego 30 punktów.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch spośród wskazanych przez dyrektora szkoły obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej jest następujący:
 • celujący                18 pkt
 • bardzo dobry        17 pkt
 • dobry                    14 pkt
 • dostateczny            8 pkt
 • dopuszczający         2 pkt

W Zespole Szkół w Prószkowie w rekrutacji uwzględnia się obowiązkowo język polski i matematykę oraz dwa wybrane zajęcia edukacyjne spośród następujących:

 • język obcy nowożytny
 • WOS
 • biologia
 • geografia
 1. Punkty za szczególne osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznawane są za:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów

 

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty:
 tytułu finalisty dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych 10 punktów
tytułu laureata dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych 7 punktów
tytułu finalisty dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych 5 punktów
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty

 

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
na szczeblu międzynarodowym 4 punkty
na szczeblu krajowym 3 punkty
na szczeblu wojewódzkim 2 punkty
na szczeblu powiatowym 1 punkt
 1. Do szkoły nie zostaną przyjęci kandydaci z oceną zachowania naganną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.
 3. Ostateczną listę przyjętych do poszczególnych klas ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie liczby uzyskanych punktów i ilości miejsc w klasach.
 4. W wyjątkowych przypadkach (np.: kiedy uczeń jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i innych), dyrektor zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji wniosku o przyjęcie do szkoły.
 5. Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. Odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rodzic kandydata może wnieść do dyrektora, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej określa ustawa – Prawo oświatowe.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U z 2017 r., poz. 610);
 4. Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.;
 5. Zarządzenie nr 8 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 1. Internat przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.
 2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie:
  • kierownik internatu,
  • trzech nauczycieli – wychowawców internatu,
  • trener
 3. Składanie podań do internatu dla uczniów liceum ogólnokształcącego i  technikum odbywa się w terminie od 13 maja do 21 czerwca 2019 r. (druki do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły). Postępowanie uzupełniające odbędzie się od 16 lipca do 31 sierpnia 2019 r.
 4. O przyjęcie do internatu mogą starać się uczniowie spełniający następujące kryteria:
  1. mieszkają w dużej odległości od szkoły bądź ich codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony, (brak możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej),
  2. czynią postępy w nauce i poprawnie się zachowują.
 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:
  1. sierotom i uczniom samotnych matek i ojców,
  2. uczniom z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji (materialnej, socjalnej, innej życiowej),
  3. uczniów, którzy mieszkali w ubiegłych latach w internacie nadal obowiązują kryteria przyjęcia zgodne z regulaminem.
 1. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do internatu na rok szkolny 2019/2020 nastąpi 31 sierpnia 2019 r.
 2. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od ogłoszenia listy przyjętych. Dyrektor rozstrzyga kwestie sporne z głosem decydującym w ciągu 7 dni.