Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 (szkoła dzienna)


I. Terminy postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego z klasami policyjną, strażacką i ogólną oraz do Publicznego Technikum

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w formie elektronicznej (logowanie na stronie www.opolskie.edu.com.pl) od 28 maja 2018 r.

do 22 czerwca 2018 r.

do 16 lipca 2018 r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 czerwca 2018 r.

do 26 czerwca 2018 r.

 
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 czerwca 2018 r.

do 06 lipca 2018 r.

od 17 lipca 2018 r.

do 31 lipca 2018 r.

4. Diagnoza sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego z klasą policyjną 25 czerwca 2018 r.

godz. 10:00

Termin testów dodatkowych zostanie wskazany indywidualnie kandydatom w postępowaniu uzupełniającym
5. Diagnoza sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego z klasą strażacką 25 czerwca 2018 r.

godz. 10:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół 11 lipca 2018 r.

godz. 12:00

1 sierpnia 2018 r.

godz. 12:00

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

od 11 lipca 2018 r.

do 13 lipca 2018 r.

do godz. 12:00

od 24 sierpnia 2018 r.

do 28 sierpnia 2018 r.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14 lipca 2018 r.

godz. 14:00

28 sierpnia 2018 r.

godz. 12:00

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 16 lipca 2018 r.

godz. 15:00

28 sierpnia 2018 r.

godz. 15:00

 

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego klasa sportowa – piłka nożna

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie pisemnego wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej w sekretariacie szkoły od 28 maja 2018 r.

do 22 czerwca 2018r.

do 16 lipca 2018 r.
2. Próba sprawności fizycznej w zakresie gry w piłkę nożną

(w dniu próby kandydat powinien posiadać aktualną kartę zdrowia sportowca potwierdzoną przez lekarza medycyny sportowej)

21 maja 2018 r.

godz. 16:00

dodatkowe testy zostaną przeprowadzone

w dniu 25 czerwca

o godz. 9:00

Termin testów dodatkowych zostanie wskazany indywidualnie kandydatom

w postępowaniu uzupełniającym

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 1 czerwca 2018 r.

godz. 12:00

do 19 lipca 2018 r.

godz. 12:00

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 czerwca 2018r.

do 26 czerwca 2018r.

 
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 22 czerwca 2018r.

do 06 lipca 2018 r.

od 17 lipca 2018 r.

do 31 lipca 2018 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy sportowej 11 lipca 2018 r.

godz. 12:00

do 1 sierpnia 2018 r.

godz. 12:00

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

od 11 lipca 2018 r.

do 13 lipca 2018 r.

do godz. 12:00

od 24 sierpnia 2018 r.

do 28 sierpnia 2018 r.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 lipca 2018 r.

godz. 14:00

28 sierpnia 2018 r.

godz. 12:00

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 16 lipca 2018 r.

godz. 15:00

28 sierpnia 2018 r.

godz. 15:00

 

III. Warunki rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Technikum

 1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji dostępnego pod adresem internetowym: opolskie.edu.com.pl pod tym adresem kandydat loguje się na swoje konto w systemie.
 2. Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • karta zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły (od pielęgniarki szkolnej),
 • aktualna karta zdrowia sportowca potwierdzona przez lekarza medycyny sportowej (dotyczy kandydatów do liceum ogólnokształcącego z klasą sportową),
 • 2 fotografie legitymacyjne podpisane na odwrocie,
 • jeśli kandydat posiada orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • podanie do internatu potwierdzone podpisem prawnego opiekuna.
 1. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:
 • zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawnościowych,
 • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i przygotowanie:
 1. listy kandydatów spełniających warunki i kryteria rekrutacji,
 2. listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawnościowych, zawierającą informacje o uzyskanych wynikach,
 3. listy kandydatów zawierającą informację o liczbie punktów przyznanych kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
 4. listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych,
 5. listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły,
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.
 1. O przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje:
 • liczba punktów uzyskanych przez kandydata za wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych,
 • liczba punktów uzyskanych przez kandydata za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 1. Ponadto przy przyjęciu kandydata do liceum ogólnokształcącego z klasą sportową – piłka nożna będzie brana pod uwagę próba sprawności fizycznej, a do liceum ogólnokształcącego z klasą policyjną i strażacką diagnoza sprawności fizycznej.

 

IV. Kryteria rekrutacji

O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum decydują kryteria uwzględniające:

 • liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – max 72 punkty,
 • osiągnięcia ucznia:
 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – max 7 punktów,
 2. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 18 punktów,
 3. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu – max 3 punkty,
 • liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – max 100 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi max 200 punktów.

 1. Sposób przeliczania punktów
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu.
 3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch spośród wskazanych przez dyrektora szkoły obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

celujący                 18 pkt
bardzo dobry        17 pkt
dobry                    14 pkt
dostateczny          8 pkt
dopuszczający      2 pkt

W Zespole Szkół w Prószkowie w rekrutacji uwzględnia się obowiązkowo język polski i matematykę oraz dwa wybrane zajęcia edukacyjne spośród następujących:

 • język obcy nowożytny
 • WOS
 • biologia
 • geografia

 

V. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć umieszczonych na świadectwie gimnazjalnym jest następujący:

 • za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:
finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego 10 punktów
laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 7 punktów
finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 5 punktów
finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych wojewódzkich 10 punktów
laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 7 punktów
finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 5 punktów
finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego 7 punktów
laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 5 punktów
finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty

 

 • sportowe lub artystyczne:
na szczeblu powiatowym 1 punkt
na szczeblu wojewódzkim 2 punkty
na szczeblu krajowym 3 punkty
na szczeblu międzynarodowym 4 punkty

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Do szkoły nie zostaną przyjęci kandydaci z oceną zachowania naganną na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 2. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.
 3. Ostateczną listę przyjętych do poszczególnych klas ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie liczby uzyskanych punktów i ilości miejsc w klasach.
 4. W wyjątkowych przypadkach (np.: kiedy uczeń jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i innych), dyrektor zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji wniosku o przyjęcie do szkoły.
 5. Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. Odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rodzic kandydata może wnieść do dyrektora, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej określa ustawa o systemie oświaty.

 

VII. Warunki przyjęcia do Internatu Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

 1. Internat przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.
 2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie: kierownik internatu, trzech nauczycieli – wychowawców internatu, trener.
 3. Składanie podań do internatu dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Technikum odbywa się w terminie od 28 maja do 22 czerwca 2018 r. (druki do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły). Postępowanie uzupełniające odbędzie się od 11 lipca do 31 sierpnia 2018r.
 4. O przyjęcie do internatu mogą starać się uczniowie spełniający następujące kryteria:
 • mieszkają w dużej odległości od szkoły bądź ich codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony, (brak możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej),
 • czynią postępy w nauce i poprawnie się zachowują.
 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:
 • sierotom i uczniom samotnych matek i ojców,
 • uczniom z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji (materialnej, socjalnej, innej życiowej),
 • uczniów, którzy mieszkali w ubiegłych latach w internacie nadal obowiązują kryteria przyjęcia zgodne z regulaminem.
 1. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do internatu nastąpi 28 sierpnia 2018 r.
 2. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od ogłoszenia listy przyjętych. Dyrektor rozstrzyga kwestie sporne z głosem decydującym w ciągu 7 dni

*Dane osobowe kandydatów do szkoły będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania