Technik agrobiznesu


Kwalifikacje:

 • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
  R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Technik agrobiznesu to zawód, który pozwala podjąć pracę w szeroko rozumianym rolnictwie oraz przemyśle spożywczo-przetwórczym. Ułatwia także pozyskiwanie środków finansowych z UE. Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie do projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie.

Nauczymy Cię:

 • oceniać opłacalność produkcji rolno-spożywczej,
 • oceniać jakość podstawowych produktów rolniczych, spożywczych i środków do produkcji rolnej,
 • dobierać zabiegi uprawowe, pielęgnacyjne i nawozowe,
 • planować, organizować i prowadzić działalność produkcyjną, handlową i rachunkową firmy,
 • prowadzić podstawową dokumentację związaną z prowadzeniem firmy,
 • promować własne produkty i usługi oraz dbać o wizerunek firmy.

Przedmioty realizowane w zawodzie technik agrobiznesu:

 • podstawy ekonomii,
 • produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych,
 • podstawy przetwórstwa spożywczego,
 • elementy rachunkowości,
 • wybrane zagadnienia prawne,
 • technika biurowa i komputerowa,
 • przepisy ruchu drogowego,
 • ekonomika agrobiznesu,
 • język obcy w agrobiznesie,
 • marketing w agrobiznesie,
 • zarządzanie firmą,
 • praktyka zawodowa,
 • przedmiot specjalizacyjny.

Po ukończeniu szkoły możesz:

 • podjąć pracę: w gospodarstwie rodziców, jako zarządca w innych gospodarstwach, na fermach, w gospodarstwach nasiennych, w urzędach państwowych i samorządowych, w firmach obsługujących rolnictwo, w wytwórniach pasz,
 • prowadzić działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub agroturystyczne, korzystając z różnych funduszów pomocowych,
 • kontynuować naukę na kierunkach rolniczych lub innych (przedmioty ogólnokształcące są w tym samym wymiarze, co w liceach ogólnokształcących).

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem z przygotowania zawodowego. Uczniowie w drugiej i trzeciej klasie odbywają praktykę zawodową, którą organizuje szkoła. Mogą również zdobywać dodatkowe kwalifikacje w ramach projektów edukacyjnych, finansowanych ze środków UE.