Procedura COVID-19 dla internatu obowiązująca na czas trwania pandemii.


Procedura COVID-19 dla internatu
Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
obowiązująca na czas trwania pandemii 

 1. Postanowienia ogólne:
 • W internacie mogą przebywać jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz tacy, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych (nie dotyczy osób zaszczepionych).
 • W internacie nie mogą przebywać osoby obce.
 • Każdy wychowanek obowiązkowo przed zakwaterowaniem w internacie zapoznaje się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzega tych zasad.
 • Przy wejściu do internatu należy zdezynfekować ręce (środki do dezynfekcji znajdują się przy drzwiach wejściowych na każde z pięter internatu).
 • Wejście do internatu będzie poprzedzone pytaniem o samopoczucie wychowanka oraz stan zdrowia.
 • W czasie pobytu w internacie należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy objawy infekcji lub inne problemy zdrowotne.
 • Ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o zakażenie należy natychmiast zgłosić wychowawcy.
 • W czasie pobytu w internacie wychowanek powinien ograniczać opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku.
 • Podczas korzystania z przestrzeni wspólnych internatu (kuchnia, świetlica, korytarz) wychowanek stosuje środki ochrony osobistej (maseczki ochronne), często myje i dezynfekuje ręce.
 • Po każdorazowym skorzystaniu z kuchni, przemywa blaty kuchenne i inne powierzchnie których używał, dostępnymi środkami czystości.
 • Należy ograniczyć kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu, zamieszkującymi inne pokoje. W przypadku takich kontaktów nie wolno podawać ręki na powitanie, zbliżać się do siebie tzn. zachować odległość min. 1,5 m od rozmówcy.
 • W pokoju i łazience nie jest konieczne stosowanie maseczek ochronnych. Osłony nosa i ust obowiązują w przestrzeniach wspólnych budynku, gdy przebywają w nich inne osoby.
 • Obowiązuje zakaz wchodzenia do pokoju wychowawców, za wyjątkiem pobrania i zdania klucza do pokoju.
 • Wychowanek wypisuje dokumentację internatu własnymi przyborami do pisania.
 • Wychowanek zobowiązany jest do przestrzegania procedur bezpieczeństwa. W przypadku braku zgody na ich przestrzeganie lub rażącego naruszenia zasad może zostać wydalony z internatu.

 

 1. Zasady bezpiecznego postępowania podczas epidemii koronawirusa COVID-19:
 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5m.
 • Podczas kichania i kaszlu zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę wyrzuć do kosza i umyj ręce.
 • Staraj się nie dotykać dłońmi ust, nosa i oczu.
 • Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 • Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.
 • Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 • Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.
 • Utrzymuj w czystości ręce – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie.
 • Własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste przechowuj w przydzielonej szafce i ogranicz dostęp do nich osób trzecich. Nie zabieraj ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

 

 1. Przygotowanie pomieszczeń dla wychowanków:
 • Ważne jest zachowanie dystansu pomiędzy wychowankami min. 1,5 m.
 • Wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.
 • W przypadku podejrzenia infekcji u wychowanka po przyjeździe do internatu zostanie zmierzona przez dyżurującego wychowawcę temperatura. Każdy niepokojący objaw będzie zgłaszany rodzicom/opiekunom wychowanka, potem dyrektorowi szkoły, a następnie zostanie odnotowany w zeszycie raportów.
 • Internat posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, zostanie on natychmiast odizolowany od innych osób i niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie w celu zabrania wychowanka do domu, korzystając z prywatnego sposobu transportu.

 

 1. Zasady przyjazdu do internatu w czasie nauczania zdalnego
 • Przed przyjazdem dziecka do internatu rodzic/opiekun jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z kierownikiem internatu/ wychowawcami w celu ustalenia terminu przyjazdu dziecka, co najmniej na dwa dni przed planowanym przyjazdem do internatu:
 1. do kierownika internatu 77 464 80 70 wew. 5;
 2. do wychowawców w części męskiej 77 464 80 70 wew. 6;
 3. do wychowawców w części żeńskiej 77 464 80 70 wew. 7.
 • Wychowanek przebywa w internacie od poniedziałku do piątku (ze względu na wyżywienie). W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest pobyt krótszy lecz tylko i wyłącznie po uzgodnieniu takiej sytuacji z kierownikiem internatu.
 • W przypadku zmiany terminu przyjazdu wychowanka do internatu, rodzic/opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kierownika internatu/ wychowawcy. Brak w/w informacji będzie skutkował poniesieniem pełnych opłat za wyżywienie.
 • Wychowanek ponosi pełne koszty pobytu w internacie (opłata stała w wysokości 80 zł oraz stawka dzienna za wyżywienie – 19 zł pomnożona przez ilość dni pobytu w internacie).
 • Do internatu wychowanek zabiera ze sobą koniecznie sprzęt do nauki zdalnej (laptop, słuchawki, itp.) oraz niezbędne podręczniki, ćwiczenia i zeszyty.
 • Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania ścisłego reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans społeczny).
 • Wychowanek będzie dyscyplinarnie usuwany z internatu jeżeli:
 1. nie przestrzega zasad nauki zdalnej (jest nieobecny na lekcji, jest niezalogowany);
 2. utrudnia pracę innym uczniom, nauczycielom, wychowawcom;
 3. nie przestrzega reżimu sanitarnego;
 4. samowolnie opuszcza teren internatu lub obiektów szkolnych.
 • W internacie obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób, które nie mieszkają w internacie.