Odkrywcy Sekretów Nauki


Nasza Szkoła bierze udział w projekcie  Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej RPOP.09.01.02-16-005/15.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji – Wsparcie kształcenia ogólnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 Okres realizacji projektu:  od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

Projekt pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO- zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Cel  założenia projektu : Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres projektu obejmujący długi okres realizacji oraz połączenie działań w zakresie wyrównywania szans, poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki oraz nowoczesnej dydaktyki opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej (uczelnie wyższe, pracownie eksperymentalne, instytucje kultury) ma wzmocnić efektywność wsparcia i spowodować wzrost kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające wsparcia.

Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego / Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Liderem projektu jest p. Krzysztof Dynak.

Pozostałe informacje znajdują się na stronie  internetowej  projektu:  http:/ http://sn.rzpwe.opolskie.pl/index.php/licea-i-gimnazja/74-odkrywcy-sekretow-nauki-ao/sn.rzpwe.opolskie.pl/index.php/licea-i-gimnazja/74-odkrywcy-sekretow-nauki-ao

regulamin1regulamin2

Pobierz załączniki: