Wygasło: Komunikat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Osoby uprawnione, zamierzające skorzystać w bieżącym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: emeryci do końca marca a pracownicy do końca kwietnia w Komisji Socjalnej informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS.

Osoba, która nie złoży takiej informacji  lub złoży ją po terminie, nie będzie mogła korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu.

Regulamin ZFŚS wraz załącznikami znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce:

O nas → Dokumenty szkolne → Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pobierz załączniki: